torsdag 31 maj 2012

Kristdemokratisk "jämställdhetspolitik"

Gör comeback i bloggvärlden efter ett väldigt långt uppehåll. Jag har tidigare nämnt att jag inte riktigt delar samma värdegrund som KDU.

Denna gången har jag tänkt att skriva lite om KDU:s nya jämställdhetspolitiska manifest. Jag är kritisk. De sakpolitiska förslag som mynnar ut av diskussionen är inte det som jag vill vända mig mot, mycket av det är faktiskt bra. Jag är, precis som KDU, emot statlig kvotering och särbehandling. Skillnaden är dock motiven och ideologin som ligger bakom: Jag är liberal - KDU är antifeminister.

Jag lyfter och bemöter några punkter som jag ansåg vara extra intressanta.

KDU anser inte löneskillnaden mellan kvinnor och män på 15%(!) är ett problem:
"Siffran kan till stor del förklaras med att män och kvinnor gör olika yrkesval.  Män väljer i högre grad än kvinnor yrken som ger högre lön. Män och kvinnor har, utifrån samma förutsättningar, själva gjort olika livsval. Det ankommer inte på någon annan att fördöma dessa människor för att deras yrkesval skulle vara könsstereotypa"


Självklart ska individer inte kritiseras för deras yrkesval, men jag känner att det är oerhört naivt att på allvar påstå att män och kvinnor väljer sina liv utifrån "samma förutsättningar", mer om detta senare angående socialt kön och könsroller.

KDU anser att jämställdhetsdebatten är förlegad:
"När kvinnor fick möjligheten att göra värnplikt i början av 1980-talet, försvann också den sista lagstiftningen som gav mannen rättigheter som kvinnan inte hade. Det enda som finns kvar är några motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen (t.ex. brottsbalkens skrivelser om barnadråp resp. kvinnofridskränkning). Men sedan den sista lagen som förfördelade kvinnor försvann 1983 går det att diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant."

Jag håller med om att det inte finns så mycket som jag rent politiskt skulle vilja sätta i verket när det gäller jämställdhet i Sverige, jag är som sagt motståndare till kvotering och jämställdhetsbonusar, men det gör inte frågan irrelevant. Sverige kanske rent juridiskt är ett jämställt land, men realiteten är en annan. Jag vågar dessutom påstå att diskriminering av kvinnor är den vanligaste formen av diskriminering i hela världen. Att då släppa jämställdheten som politisk fråga bara för att vi i Sverige råkar ha en relativt könsneutral lagstiftning är ganska äckligt, tycker jag.

För övrigt är det ganska roligt att KDU anser värnplikten vara en "rättighet".

KDU anser att liberalfeminismen är kollektivistisk:
"Vi vänder oss emot såväl radikalfeministernas som liberalfeministernas kollektivistiska världsbild om en kamp mellan och mot könen. Hela samhället tjänar på att alla människor, både män och kvinnor, ges utrymme att vara unika personer som förtjänar respekt samt lika rättigheter och villkor"


Hela idén om liberal feminism är att alla ges utrymme att vara unika personer, att kunna forma sin egen framtid, att bli bemött och bedömd utifrån vem man är och inte utifrån vilket kön man har. Det kan bli oerhört svårt om man från den första dagen i livet blir fostrad in i ett kollektiv, som det sociala könet faktiskt är. Om det är något som ställer könen mot varandra så är det KDU:s syn på könstillhörigheten, att den "utgör ett fundament för den egna identiteten och grupptillhörigheten".

KDU avvisar teorin om det sociala könet och menar indirekt att skillnaderna i beteende mellan män och kvinnor mestadels är biologiska:
"Människan är, i likhet med nästan alla organiska livsformer, skapad i två kompletterande kön. Vår könstillhörighet definierar oss kanske i högre grad än något annat. Den utgör ett fundament för den egna identiteten och grupptillhörigheten likväl som i vårt sätt att agera, umgås och tänka. Att män och kvinnor fungerar olika är något vi alla utgår ifrån i vår vardag. [...] Hur stor del av den identitet som är kopplad till vår könstillhörighet som kan förklaras av rent biologiska faktorer, och hur stor del som är kopplad till det som populärt kallas ”sociala konstruktioner”, är en oöverskådlig diskussion som vi i KDU aldrig tror kommer få ett tillfredsställande svar.  

Men det finns de som redan säger sig sitta på svaret. Det finns en föreställning om att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor endast skulle vara rent kroppsliga, och inte på något plan omfatta vårt sätt att tänka eller vara som människor. [...] KDU avvisar denna uppfattning och menar att den är helt politisk motiverad.


KDU avvisar uppfattningen om att kön enbart är en social konstruktion"

Här är verkligen kärnan till varför manifestet är kasst. Om man anser att könen är biologiska så är det självklart inget problem att kvinnor i större utsträckning inte jobbar, att det är stora skillnader i löner mellan könen, att pojkar gör sämre ifrån sig i skolan, att kvinnor startar färre företag, att kvinnor tar mindre plats i politik/näringsliv eller att vi aldrig haft en kvinnlig statsminister: För då det är ju naturligt! Då kan jag förstå varför Kristdemokraterna har dött av tristess varje gång jämställdhetsdebatten kommit upp på agendan, för den har ju varit irrelevant ända sedan början av 1980-talet då kvinnor fick göra värnplikt. Tydligen.

Jag ska tillägga att jag inte heller tror att skillnaderna mellan könen enbart är en social konstruktion. Forskning har hittat vissa biologiska skillnader i beteende, men skillnaderna har varit såpass små och såpass generella att de omöjligt kan vara en förklaring till de skillnaderna som vi idag ser mellan män och kvinnor i samhället. Jag tror inte att det är mäns extraordinära lokalsinne i områden utan riktmärken som har gett dem världsdominans...

Tror KDU att flickor föds till att tycka om prinsessor och smink medan pojkar föds till att gilla svärd och fotboll?

Tror KDU att kvinnor av naturen är bättre och mer benägna att diska än vad män är?

Tror KDU på allvar att anledningen till att män har bättre betalda arbeten, större närvaro i bolagsstyrelser och större representation i folkvalda församlingar för att de är "naturligt tävlingsinriktade"?

Eller kan det kanske ha att göra med att vi fostrar våra barn utifrån givna normer och mallar beroende på vilket kön de har?

Läs även förbundsordförande Hanna Wagenius på ämnet.

måndag 14 maj 2012

Jag kandiderar till 3:e vice Förbundsordförande


I och med de senaste dagarnas händelseförlopp så har jag bestämt mig för att kandidera till 3:e vice förbundsordförande. Utöver min tidigare kandidattext så vill jag tillägga några ord.

Jag anser att jag innehar många av de kvalitéer och kompetenser som nu till viss del går förlorade i och med att den eminenta Ingrid Lundqvist lämnar VU och FS: Jag är en engagerad lagspelare med bred politisk kompetens, god kännedom om organisationen och en tydlig ideologisk kompass. Jag tror att jag har mycket att tillföra arbetet i CUF:s verkställande utskott och kan vara ett bra komplement till övriga vice ordföranden. Utöver detta är jag övertygad om att jag kan vara en god rådgivare och stöttepelare till vår förbundsordförande i hennes viktiga arbete.

Som vanligt så vill jag att ni ska höra av er om ni har några frågor eller funderingar.

Hälsningar
- Algot Thorin

måndag 7 maj 2012

Omval

Jag ställer upp för omval till CUF:s förbundsstyrelse. Läs mer om det på cuf.se